Centrum duševní rehabilitace

O projektu

Projekt Centra duševní rehabilitace (CDR) v Berouně je unikátní nejen v České republice, ale i v kontextu celé Evropy. Je výrazem dlouhodobé snahy majitele skupiny AKESO, Sotiriose Zavalianise, zajistit komplexní péči v důstojném prostředí při využití nejmodernějších postupů a znalostí. Důležité je zachování komfortu, na který jsou lidé zvyklí v našich zařízeních.

Cílem projektu je naplnit hlavní vizi skupiny AKESO, tedy zaměření nejen na zdraví, ale zároveň i na lidský přístup a vstřícnost. To je v péči o duševní zdraví naprosto klíčové. Výjimečnost konceptu umožnila získat přední české odborníky, garanty vysoké kvality samotné péče o naše pacienty a její dlouhodobý rozvoj.

Centrum duševní rehabilitace se stane součástí Rehabilitační nemocnice Beroun, která patří k nejlépe vybaveným pracovištím svého typu v České republice. Disponuje týmem vysoce kvalifikovaných zdravotnických pracovníků, který si zakládá na profesionalitě a na vstřícném přístupu.

Rehabilitační nemocnice Beroun poskytuje kvalitní zdravotní a léčebnou péči hospitalizovaným i ambulantním pacientům. Pro ně jsou k dispozici nadstandardně vybavené pokoje, moderní Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče, Oddělení následné péče, Artroskopické centrum a Rehabilitační centrum MUDr. Jana Calty.

Doba výstavby: 2018 - 2023

Rozpočet: 1,2 mld. Kč

 
 

Naše vize péče

Komplexní péče o duševně nemocné

Centrum duševní rehabilitace připravujeme tak, aby se stalo referenčním pracovištěm péče o duševní zdraví ve střední Evropě. Cílem je vybudovat excelentní síť regionálních služeb, která bude poskytovat komplexní péči o duševně nemocné a osoby s rizikem rozvoje duševní nemoci. Budeme rovněž poskytovat služby nadregionálního významu v podobě psychoterapeutických programů pro pacienty, o které není v současnosti dostatečně pečováno, a to i prostřednictvím nástrojů telemedicíny.

Excelence v poskytování služeb v praxi znamená:

 • koordinovaný, efektivní a humanisticky orientovaný přístup
 • proaktivitu směrem k pacientům
 • dostupné a stratifikované psychoterapeutické služby
 • provázanost s akutní péčí
 • kontinuitu k následné péči jak rezidenční, tak mimonemocniční
 • multidisciplinární přístup
 • praxi orientovanou na zotavení a komplexní péči o tělo i duši

V rámci projektu budou vybudovány:

 • 2 akutní stanice péče s lůžkovou kapacitou
 • stanice následné péče s lůžkovou kapacitou
 • pokoje pro psychoterapii a duševní rehabilitaci
 • 8 apartmánů
 • zázemí pro aktivizační služby
 • virtuální terapie, fototerapie, muzikoterapie, dramaterapie, gastroterapie
 • specializovaná péče v komunitě

Zázemí podporující péči o duševní zdraví

Centrum poskytne pacientům maximální komfort v podobě nadstandardně vybavených jednolůžkových a dvojlůžkových pokojů. Pacienti budou moci přímo v budově využít bazén, saunu, multifunkční sál a další možnosti podpory léčby gastroterapií, arteterapií, kinezioterapií nebo skupinovou či individuální terapií. Zcela unikátní bude využití osvětlení respektujícího cirkadiánní rytmus, které napomůže blahodárnému pocitu z péče.

Inovativní přístup k léčbě

Péče v Centru a jednotlivé programy budou založeny na vysoce odborné erudici zdravotníků a nových poznatcích o léčbě psychických poruch. Nad rámec péče poskytované v Centru a práci mobilních týmů nabídneme distanční programy zaměřené na svépomoc pacientům a jejich rodinám.

Představení Centra

 
 

Lidé

Ing. Sotirios Zavalianis

předseda představenstva AKESO holding a.s.

Sotirios Zavalianis, 100% vlastník AKESO holding a.s., se narodil v Řecku a v roce 1984 přijel do tehdejšího Československa studovat Vysokou školu ekonomickou. Když do zdravotnictví před 20 lety vstupoval, držel se jen svého celoživotního ideálu, že by se v životě měl pokusit udělat svět alespoň o něco lepší. Postupem času našel ve zdravotnictví obor, ve kterém lze věci nejen skutečně zlepšovat, ale poskytovat péči o to nejcennější, co jako lidé máme, tedy naše zdraví. Snem Sotiriose Zavalianise je úroveň zdravotních služeb zvyšovat tak, aby byly příkladem nejen v Česku, ale i v Evropě. V současné době je holding AKESO jedním z předních poskytovatelů zdravotní péče v Česku.

„Léčit tělo dokážeme celkem dobře, horší je to ale s duší. Výstavba Centra duševní rehabilitace nám umožní vedle péče o tělo a jeho rehabilitaci nabídnout i psychiatrickou a psychologickou péči lidem, kteří se potýkají právě s duševními obtížemi, kterých navíc rapidně přibývá.“

Prof. MUDr. Ján Praško, CSc.

Centrum duševní rehabilitace Beroun

Ján Praško je přední český psychiatr a psychoterapeut. V letech 2008-2018 působil jako přednosta Kliniky psychiatrie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a FN Olomouc. Od roku 2018 je vedoucím Katedry psychoterapie Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Je také předsedou České psychoterapeutické společnosti a ex-prezidentem Evropské asociace pro kognitivně-behaviorální terapii. V pěti zemích Evropy vede systematické výcviky v kognitivně behaviorální psychoterapii a supervizi. Je autorem více než 650 odborných článků a přes 80 monografií týkajících se psychiatrie a psychoterapie.

„Psychiatrii a psychoterapii se věnuji se zvědavostí, nadšením i hloubáním už 40 let. Podařilo se mi vybudovat několik psychoterapeutických oddělení, která jsou vyhledávána pacienty z celé republiky. Nyní bych rád se svými spolupracovníky budoval zařízení, které lidem poskytne bezpečné prostředí, kde se budou cítit dobře, a kde jim nebude nic bránit na cestě k naplňování svého nejlepšího já.“

MUDr. Martin Hollý, MBA

Centrum duševní rehabilitace Beroun

Martin Hollý je významný český sexuolog a psychiatr. Klinické zkušenosti získával na psychiatrickém oddělení nemocnice ve slovenském Trenčíně, od roku 1996 v pražských Bohnicích. V letech 2008 - 2022 působil jako ředitel největší psychiatrické instituce v pražských Bohnicích. Podílel se na tvorbě Strategie reformy psychiatrické péče a její implementaci. V letech 2013 - 2016 byl předsedou Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). Vedle organizační práce a implementace strategických plánů se věnuje klinické práci v ambulanci. V posledních letech je také zaměstnán v Národním ústavu duševního zdraví jako metodik inovativního projektu v oblasti sexuologie.

"Projekt Centra duševní rehabilitace vnímám jako příležitost k využití dlouholetých zkušeností s organizací komplexních služeb pro duševně nemocné. Jsem přesvědčen, že společně dokážeme vytvořit a udělat dostupnou právě takovou síť pro region a zároveň nabídnout specializované nadregionální programy."

MUDr. František Vlček, Ph.D., MHA

ředitel rozvoje a inovací AKESO holding a.s.

František Vlček působí v holdingu AKESO na pozici ředitele rozvoje a inovací. Má na starosti všechny rozvojové projekty včetně budování nových staveb a zřizování služeb. V oblasti inovací zakládá doktor Vlček interní holdingový inovační hub, jehož úlohou je identifikace inovativních řešení a postupů i jejich následné začlenění do stávajících procesů napříč zdravotnickými zařízeními holdingu AKESO. Zároveň je před ním výzva v podobě digitalizace zdravotních služeb a zavádění nových technologií s partnerskými technologickými společnostmi a startupy.

“Centrum duševní rehabilitace je jedním z největších projektů, který máme aktuálně na starosti, ale zároveň mi přináší největší radost. Málokdy dostane člověk příležitost vložit do něčeho všechny svoje představy o ideálním zdravotnickém zařízení, uplatnit nejmodernější technologie a bez kompromisu vytvořit nadčasové, a přitom funkční prostředí pro pacienty i personál, s potenciálem výzkumného a výukového pracoviště, navíc v tak zanedbaném segmentu, jakým je duševní zdraví.“

Mgr. Pavel Scholz, Ph.D.

náměstek pro projektové řízení AKESO holding a.s.

Pavel Scholz zastává v holdingu AKESO pozici náměstka pro projektové řízení. Do společnosti přišel v roce 2020 za účelem budování nových projektů, zejména dokončení Diagnostického centra Nemocnice Hořovice v Praze, kterého se ujal již během svých prvních 6 měsíců v AKESO. V polovině roku 2021 přijal od majitele holdingu výzvu v podobě řízení unikátního projektu Centra duševní rehabilitace a aktivně se věnuje řízení všech oblastí potřebných pro spuštění provozu.

„Ve státním sektoru mě vždy trápily dlouhé prodlevy v dokončování staveb a projektů, přemrštěné ceny zakázek, politikaření a ekonomicky neefektivní model péče. V AKESO holdingu jsem našel uplatnění pro zdravý rozum a posun projektů vpřed. Centrum duševní rehabilitace nabídne zaměstnancům i pacientům adekvátní prostředí pro komplexní péči o tělo i duši. Málokde se vidí tolik nadšených lidí, kolik se nám momentálně hlásí do centra. Kolegové napříč holdingem mi pomáhají být lepším manažerem i člověkem a za to jim patří velký dík!“

O AKESO holding

AKESO holding je jedním z předních poskytovatelů zdravotní péče v Česku. Provozuje Nemocnici Hořovice, Diagnostické centrum Nemocnice Hořovice v Praze, Rehabilitační nemocnici Beroun a Onkologické a radiologické centrum Multiscan, které je součástí Komplexního onkologického centra Pardubického kraje. Vedle těchto zařízení patří do skupiny AKESO i další ambulance, lékárny, distributoři léčiv a stavební divize.

Kariéra

Chtěli byste s námi spojit Vaši profesní budoucnost? Zašlete nám Váš životopis.

Přátelský kolektiv je naší prioritou a věříme, že se rádi stanete jeho součástí. Naše motto „Zdraví člověka. Lidskost. Vstřícnost.“ sdružuje hodnoty, kterých se v našich zařízeních držíme. Společně tak posouváme zdravotnictví na vyšší úroveň.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.


*
*
*
*
*
*


odeslat zprávu