Centrum duševní rehabilitace

O projektu

Projekt Centra duševní rehabilitace (CDR) v Berouně je unikátní nejen v České republice, ale i v kontextu celé Evropy. Je výrazem dlouhodobé snahy majitele skupiny AKESO, Sotiriose Zavalianise, zajistit komplexní péči v důstojném prostředí při využití nejmodernějších postupů a znalostí. Důležité je zachování komfortu, na který jsou lidé zvyklí v našich zařízeních.

Cílem projektu je naplnit hlavní vizi skupiny AKESO, tedy zaměření nejen na zdraví, ale zároveň i na lidský přístup a vstřícnost. To je v péči o duševní zdraví naprosto klíčové. Výjimečnost konceptu umožnila získat přední české odborníky, garanty vysoké kvality samotné péče o naše pacienty a její dlouhodobý rozvoj.

Centrum duševní rehabilitace se stane součástí Rehabilitační nemocnice Beroun, která patří k nejlépe vybaveným pracovištím svého typu v České republice. Disponuje týmem vysoce kvalifikovaných zdravotnických pracovníků, který si zakládá na profesionalitě a na vstřícném přístupu.

Rehabilitační nemocnice Beroun poskytuje kvalitní zdravotní a léčebnou péči hospitalizovaným i ambulantním pacientům. Pro ně jsou k dispozici nadstandardně vybavené pokoje, moderní Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče, Oddělení následné péče, Artroskopické centrum a Rehabilitační centrum MUDr. Jana Calty.

Doba výstavby: 2018 - 2023

Rozpočet: 1,2 mld. Kč

 
 

Naše vize péče

Komplexní péče o duševně nemocné

Centrum duševní rehabilitace připravujeme tak, aby se stalo referenčním pracovištěm péče o duševní zdraví ve střední Evropě. Cílem je vybudovat excelentní síť regionálních služeb, která bude poskytovat komplexní péči o duševně nemocné a osoby s rizikem rozvoje duševní nemoci. Budeme rovněž poskytovat služby nadregionálního významu v podobě psychoterapeutických programů pro pacienty, kteří nemají dostupné odpovídající specializované služby. Do komplexu služeb budou patřit rovněž nástroje telemedicíny.

Excelence v poskytování služeb v praxi znamená:

 • koordinovaný, efektivní a humanisticky orientovaný přístup
 • proaktivitu směrem k pacientům
 • dostupné a stratifikované psychoterapeutické služby
 • důraz na kontinuitu péče, provázanost akutní péče s navazujícími službami
 • multidisciplinární přístup
 • praxi orientovanou na zotavení

V rámci projektu budou vybudovány:

 • 2 stanice akutní péče
 • 8 apartmánů
 • 3 stanice specializované psychoterapeutické péče 
 • ambulance pro specializované služby v oblasti duševního zdraví vč. adolescentů a práce s rodinou
 • 3 denní stacionáře a prostory pro multidisciplinární plánování s komunitními službami
 • terapie virtuální realitou, fototerapie, muzikoterapie, dramaterapie, nutriční terapie a její praktický nácvik
 • moderní zázemí pro další terapeutické a aktivizační služby

Zázemí podporující péči o duševní zdraví

Centrum poskytne pacientům maximální komfort v podobě nadstandardně vybavených jednolůžkových a dvojlůžkových pokojů. Pacienti budou moci přímo v budově využít bazén, multifunkční kulturní a konferenční sál, arteterapie, kinezioterapie a další podpůrně terapeutické aktivity. Zcela unikátní využití osvětlení respektujícího cirkadiánní rytmus výrazně zefektivňuje používané léčebné intervence. 

Inovativní přístup k léčbě

Péče v Centru a jednotlivé programy budou založeny na vysoce odborné erudici zdravotníků zahrnujících nejnovější poznatky v léčbě psychických poruch. Nad rámec péče poskytované v Centru a práci mobilních týmů nabídneme distanční programy zaměřené na svépomoc pacientům a jejich rodinám. Nedílnou součástí distanční komunikace bude rovněž psychoedukace a psychoterapie.

Digitalizace psychoterapeutické péče

Terapeutický program Mindwell funguje na principu kognitivně behaviorální terapie (KBT), která je velmi efektivní metodou léčby psychických problémů. Jedná se o vědecky ověřenou metodu, která se soustředí na klientův současný stav a učí ho rozpoznávat nezdravé zvyky v myšlení i chování. Zároveň ho ale učí, jak tyto vzorce změnit tak, aby ho neobtěžovaly.

Aplikace pro podporu psychického zdraví

Aplikování metod KBT, naučených během terapie Mindwell, pozitivně ovlivní klientův každodenní život. Celý terapeutický program se skládá z 12 modulů. Moduly odpovídají jednomu sezení s terapeutem a jsou navrženy tak, aby je klient absolvoval jednou týdně. Terapeutický účinek je srovnatelný s terapií, která probíhá tváří v tvář.

„Mindwell je moderní, uživatelsky přívětivá digitální platforma, která pomocí vědecky ověřených psychologických postupů pomáhá myslet, chovat a cítit se lépe.“

Představení Centra

 
 

Lidé

Ing. Sotirios Zavalianis

předseda představenstva AKESO holding a.s.

Sotirios Zavalianis, 100% vlastník AKESO holding a.s., se narodil v Řecku a v roce 1984 přijel do tehdejšího Československa studovat Vysokou školu ekonomickou. Když do zdravotnictví před 20 lety vstupoval, držel se jen svého celoživotního ideálu, že by se v životě měl pokusit udělat svět alespoň o něco lepší. Postupem času našel ve zdravotnictví obor, ve kterém lze věci nejen skutečně zlepšovat, ale poskytovat péči o to nejcennější, co jako lidé máme, tedy naše zdraví. Snem Sotiriose Zavalianise je úroveň zdravotních služeb zvyšovat tak, aby byly příkladem nejen v Česku, ale i v Evropě. V současné době je holding AKESO jedním z předních poskytovatelů zdravotní péče v Česku.

„Léčit tělo dokážeme celkem dobře, horší je to ale s duší. Výstavba Centra duševní rehabilitace nám umožní vedle péče o tělo a jeho rehabilitaci nabídnout i psychiatrickou a psychologickou péči lidem, kteří se potýkají právě s duševními obtížemi, kterých navíc rapidně přibývá.“

prof. MUDr. Ján Praško, CSc.

Centrum duševní rehabilitace Beroun

Ján Praško je přední český psychiatr a psychoterapeut. V letech 2008-2018 působil jako přednosta Kliniky psychiatrie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a FN Olomouc. Od roku 2018 je vedoucím Katedry psychoterapie Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Je také předsedou České psychoterapeutické společnosti a ex-prezidentem Evropské asociace pro kognitivně-behaviorální terapii. V pěti zemích Evropy vede systematické výcviky v kognitivně behaviorální psychoterapii a supervizi. Je autorem více než 650 odborných článků a přes 80 monografií týkajících se psychiatrie a psychoterapie.

„Psychiatrii a psychoterapii se věnuji se zvědavostí, nadšením i hloubáním už 40 let. Podařilo se mi vybudovat několik psychoterapeutických oddělení, která jsou vyhledávána pacienty z celé republiky. Nyní bych rád se svými spolupracovníky budoval zařízení, které lidem poskytne bezpečné prostředí, kde se budou cítit dobře, a kde jim nebude nic bránit na cestě k naplňování svého nejlepšího já.“

MUDr. Martin Hollý, MBA

Centrum duševní rehabilitace Beroun

Martin Hollý je významný český sexuolog a psychiatr. Klinické zkušenosti získával na psychiatrickém oddělení nemocnice ve slovenském Trenčíně, od roku 1996 v pražských Bohnicích. V letech 2008 - 2022 působil jako ředitel největší psychiatrické instituce v pražských Bohnicích. Podílel se na tvorbě Strategie reformy psychiatrické péče a její implementaci. V letech 2013 - 2016 byl předsedou Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). Vedle organizační práce a implementace strategických plánů se věnuje klinické práci v ambulanci. V posledních letech je také zaměstnán v Národním ústavu duševního zdraví jako metodik inovativního projektu v oblasti sexuologie.

"Projekt Centra duševní rehabilitace vnímám jako příležitost k využití dlouholetých zkušeností s organizací komplexních služeb pro duševně nemocné. Jsem přesvědčen, že společně dokážeme vytvořit a udělat dostupnou právě takovou síť pro region a zároveň nabídnout specializované nadregionální programy."

MUDr. František Vlček, Ph.D., MHA

ředitel rozvoje a inovací AKESO holding a.s.

František Vlček působí v holdingu AKESO na pozici ředitele rozvoje a inovací. Má na starosti všechny rozvojové projekty včetně budování nových staveb a zřizování služeb. V oblasti inovací zakládá doktor Vlček interní holdingový inovační hub, jehož úlohou je identifikace inovativních řešení a postupů i jejich následné začlenění do stávajících procesů napříč zdravotnickými zařízeními holdingu AKESO. Zároveň je před ním výzva v podobě digitalizace zdravotních služeb a zavádění nových technologií s partnerskými technologickými společnostmi a startupy.

“Centrum duševní rehabilitace je jedním z největších projektů, který máme aktuálně na starosti, ale zároveň mi přináší největší radost. Málokdy dostane člověk příležitost vložit do něčeho všechny svoje představy o ideálním zdravotnickém zařízení, uplatnit nejmodernější technologie a bez kompromisu vytvořit nadčasové, a přitom funkční prostředí pro pacienty i personál, s potenciálem výzkumného a výukového pracoviště, navíc v tak zanedbaném segmentu, jakým je duševní zdraví.“

Mgr. Pavel Scholz, Ph.D.

náměstek pro projektové řízení AKESO holding a.s.

Pavel Scholz zastává v holdingu AKESO pozici náměstka pro projektové řízení. Do společnosti přišel v roce 2020 za účelem budování nových projektů, zejména dokončení Diagnostického centra Nemocnice Hořovice v Praze, kterého se ujal již během svých prvních 6 měsíců v AKESO. V polovině roku 2021 přijal od majitele holdingu výzvu v podobě řízení unikátního projektu Centra duševní rehabilitace a aktivně se věnuje řízení všech oblastí potřebných pro spuštění provozu.

„Ve státním sektoru mě vždy trápily dlouhé prodlevy v dokončování staveb a projektů, přemrštěné ceny zakázek, politikaření a ekonomicky neefektivní model péče. V AKESO holdingu jsem našel uplatnění pro zdravý rozum a posun projektů vpřed. Centrum duševní rehabilitace nabídne zaměstnancům i pacientům adekvátní prostředí pro komplexní péči o tělo i duši. Málokde se vidí tolik nadšených lidí, kolik se nám momentálně hlásí do centra. Kolegové napříč holdingem mi pomáhají být lepším manažerem i člověkem a za to jim patří velký dík!“

Ing. Jelena Holomany

spoluzakladatelka digitální platformy Mindwell

Jelena Holomany je původem z Bosny a Hercegoviny, ze které emigrovala do Čech při počátku války na Balkáně. Ve svých šestnácti letech odjela studovat do Londýna, kde se na střední škole v rámci podpory studentů poprvé setkala s péčí o duševní zdraví. Po návratu do Prahy si Jelena začala všímat rozdílů a nedostatků v poskytování kvalitní psychiatrické péče a zvláště pak chybějících kvalifikovaných terapeutů. Proto se společně s profesorem Praškem rozhodla vytvořit platformu Mindwell. Ta funguje na principech kognitivně behaviorální terapie, která patří mezi nejúčinnější formy psychoterapie.

„Psychiatrie patří, dle mého názoru, k jednomu z nejušlechtilejších oborů v medicíně i mimo ni. Myslím si, že pokud umíme kontrolovat svou mysl tak, abychom my ovládali ji, a ne ona nás, máme v životě vyhráno. A když náhodou přijdou situace, se kterými jsme nepočítali, máme již k dispozici nástroje, jak s nimi pracovat. Je mi velkou ctí, že naše aplikace Mindwell bude součástí Centra duševní rehabilitace a těší mě, že společně budou fungovat v harmonii tak, abychom pomohli co nejvíce pacientům.“

O AKESO holding

AKESO holding je jedním z předních poskytovatelů zdravotní péče v Česku. Provozuje Nemocnici Hořovice, Diagnostické centrum Nemocnice Hořovice v Praze, Rehabilitační nemocnici Beroun a Onkologické a radiologické centrum Multiscan, které je součástí Komplexního onkologického centra Pardubického kraje. Vedle těchto zařízení patří do skupiny AKESO i další ambulance, lékárny, distributoři léčiv a stavební divize.

Kariéra

Chtěli byste s námi spojit Vaši profesní budoucnost? Zašlete nám Váš životopis.

Přátelský kolektiv je naší prioritou a věříme, že se rádi stanete jeho součástí. Naše motto „Zdraví člověka. Lidskost. Vstřícnost.“ sdružuje hodnoty, kterých se v našich zařízeních držíme. Společně tak posouváme zdravotnictví na vyšší úroveň.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.


*
*
*
*
*
*

odeslat zprávu


Vzdělávací akce

Plánované akce

PROHLÍDKA CENTRA DUŠEVNÍ REHABILITACE V BEROUNĚ

Místo konání: Rehabilitační nemocncie Beroun


Uplynulé akce

VÝZNAM SPOLUPRÁCE V PÉČI O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Místo konání: Rehabilitační nemocnice Beroun, Konferenční místnost pavilonu G Datum: 6. 10. 2022


VÝZNAM SPOLUPRÁCE V PÉČI O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Místo konání: Rehabilitační nemocnice Beroun, Konferenční místnost pavilonu G Datum: 10. 11. 2022


SYNDROM VYHOŘENÍ U SESTER

Místo konání: Online Datum: 23.3.2023