Lidé a odbornost

V Centru duševní rehabilitace pracuje tým odborníků s mnohaletou praxí, kteří jsou uznávanými kapacitami ve svých oborech. Naše klientské programy jsou šité na míru konkrétnímu pacientovi, jehož terapii vede vždy ten nejlepší specialista. Léčba je komplexní, používáme nejmodernější technologie a přístrojové vybavení. Potřeby našich pacientů jsou pro nás vždy na prvním místě. Maximálně podporujeme naše kolegy, pacienty a jejich rodiny tehdy, kdy nás potřebují nejvíce. Respekt a neustálé zlepšování služeb jsou naší prioritou. 

Držíme se hesla: "ZDRAVÍ ČLOVĚKA. LIDSKOST. VSTŘÍCNOST." Pomáháme tak lidem žít svůj život co nejlépe.

Ing. Sotirios Zavalianis

předseda představenstva AKESO holding a.s.

Sotirios Zavalianis, 100% vlastník AKESO holding a.s., se narodil v Řecku a v roce 1984 přijel do tehdejšího Československa studovat Vysokou školu ekonomickou. Když do zdravotnictví před 20 lety vstupoval, držel se jen svého celoživotního ideálu, že by se v životě měl pokusit udělat svět alespoň o něco lepší. Postupem času našel ve zdravotnictví obor, ve kterém lze věci nejen skutečně zlepšovat, ale poskytovat péči o to nejcennější, co jako lidé máme, tedy naše zdraví. Snem Sotiriose Zavalianise je úroveň zdravotních služeb zvyšovat tak, aby byly příkladem nejen v Česku, ale i v Evropě. V současné době je holding AKESO jedním z předních poskytovatelů zdravotní péče v Česku.

„Léčit tělo dokážeme celkem dobře, horší je to ale s duší. Výstavba Centra duševní rehabilitace nám umožní vedle péče o tělo a jeho rehabilitaci nabídnout i psychiatrickou a psychologickou péči lidem, kteří se potýkají právě s duševními obtížemi, kterých navíc rapidně přibývá.“

prof. MUDr. Ján Praško, CSc.

Centrum duševní rehabilitace Beroun

Ján Praško je přední český psychiatr a psychoterapeut. V letech 2008-2018 působil jako přednosta Kliniky psychiatrie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a FN Olomouc. Od roku 2018 je vedoucím Katedry psychoterapie Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Je také předsedou České psychoterapeutické společnosti a ex-prezidentem Evropské asociace pro kognitivně-behaviorální terapii. V pěti zemích Evropy vede systematické výcviky v kognitivně behaviorální psychoterapii a supervizi. Je autorem více než 650 odborných článků a přes 80 monografií týkajících se psychiatrie a psychoterapie.

„Psychiatrii a psychoterapii se věnuji se zvědavostí, nadšením i hloubáním už 40 let. Podařilo se mi vybudovat několik psychoterapeutických oddělení, která jsou vyhledávána pacienty z celé republiky. Nyní bych rád se svými spolupracovníky budoval zařízení, které lidem poskytne bezpečné prostředí, kde se budou cítit dobře, a kde jim nebude nic bránit na cestě k naplňování svého nejlepšího já.“

MUDr. Martin Hollý, MBA

Centrum duševní rehabilitace Beroun

Martin Hollý je významný český sexuolog a psychiatr. Klinické zkušenosti získával na psychiatrickém oddělení nemocnice ve slovenském Trenčíně, od roku 1996 v pražských Bohnicích. V letech 2008 - 2022 působil jako ředitel největší psychiatrické instituce v pražských Bohnicích. Podílel se na tvorbě Strategie reformy psychiatrické péče a její implementaci. V letech 2013 - 2016 byl předsedou Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). Vedle organizační práce a implementace strategických plánů se věnuje klinické práci v ambulanci. V posledních letech je také zaměstnán v Národním ústavu duševního zdraví jako metodik inovativního projektu v oblasti sexuologie.

"Projekt Centra duševní rehabilitace vnímám jako příležitost k využití dlouholetých zkušeností s organizací komplexních služeb pro duševně nemocné. Jsem přesvědčen, že společně dokážeme vytvořit a udělat dostupnou právě takovou síť pro region a zároveň nabídnout specializované nadregionální programy."

MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.

Centrum duševní rehabilitace Beroun

Pavel Doubek je český psychiatr s dlouholetou praxí v léčbě akutních duševních onemocnění, v konziliární psychiatrii a v chronobiologické léčbě. Klinické zkušenosti získával v letech 1994 – 2023 na Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Od roku 2001 až do současnosti je odborným asistentem v oboru psychiatrie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se věnuje výzkumným i klinickým aplikacím chronobiologické léčby a zejména chronobiologické fototerapie v léčbě duševních poruch. Také je garantem předatestačního vzdělávání lékařů v psychofarmakologii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

"Centrum duševní rehabilitace vnímám jako neobyčejnou příležitost uplatnit své dlouholeté zkušenosti a spojit je s novými, moderními a neortodoxními přístupy při tvorbě komplexní péče o duševní zdraví ve zcela ojedinělém a inovativním prostředí.“

MUDr. David Pánek, Ph.D.

Centrum duševní rehabilitace Beroun

David Pánek je neurolog a psychosomatik s přesahem do integrativní medicíny. Kromě dlouhodobé klinické praxe byl v letech 2002 – 2022 odborným asistentem na katedře fyzioterapie FTVS UK, kde vedl výzkumnou laboratoř se zaměřenim na neurofyziolocké aspekty pohybového chováni. Od roku 2021 je současně zaměstnán v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na odděleni kognitivních systémů a neurovědy, kde spolupracuje na vývoji neurokognitivních tréninkových programů. V průběhu celé své klinické praxe se snaží integrovat biopsychosocialní přístupy s fyzioterapeutickými a hlubinně psychoanalytickými. V neurofyziologické oblasti se zabývá elekroencefalografií, biofeedbackovými a neurostimulačními metodami.

„Centrum duševní rehabilitace je pro mě místem, kde se snoubí péče o duši a tělo. Je to pro mě výzva a velká zodpovědnost.“

Mgr. et Mgr. Eliška Pousková, DiS.

Centrum duševní rehabilitace Beroun

Eliška Pousková je všeobecná sestra se specializací v psychiatrii a adiktologii. V roce 2019 dokončila studium na 3. LF UK v oboru všeobecná sestra a dále na 1. LF UK absolvovala magisterský program adiktologie. Způsobilost pro ošetřovatelskou péči v psychiatrii získala magisterským studiem na lékařské fakultě v Ostravě a absolvovala též specializační vzdělávání v oboru psychiatrie ve VFN Praha pod NCO NZO Brno. V rámci svého působení na psychiatrických a specializovaných pracovištích nasbírala mnoho zkušeností například s biologickou terapií v psychiatrii, psychiatrickou rehabilitací či edukací. V současné době se stále vzdělává a rozšiřuje své znalosti.

„Osobně si od práce v Centru duševní rehabilitace slibuji to, že společnými silami vytvoříme příjemné pracovní prostředí, rodinnou atmosféru, budeme si vzájemně naslouchat a respektovat se. Chceme, aby každý ze zaměstnanců cítil, že je důležitý a že jeho práce má smysl. Ke každému člověku, a to zdůrazňuji, že jak k pacientům, tak k personálu, budeme přistupovat individuálním způsobem. Rádi bychom vytvořili prostor, péči i pracovní prostředí, které dovolí naslouchat lidem. Chceme psychiatrii jinou, chceme jí lidskou. Centrum duševní rehabilitace je unikátní projekt, který přinese úplně jiné standardy než stávající psychiatrie v České Republice.“