prohlédnout si oddělení ×

Ambulance

Vždy je lepší problémy řešit co nejdříve než je nechat zajít do extrému. Psychiatrická a psychologická ambulance je často místem prvního kontaktu člověka s péčí o duševní zdraví a je určena primárně pro ty, jejichž léčba nesnese odkladu. Stejně jako v jiném zařízení také naše ambulance jsou zaměřeny na diagnostiku a léčbu, kde dostanete odpovědi na základní otázky. Vedle psychiatrů jsou k dispozici také klinický psycholog a zdravotní sestry a intenzivněji spolupracujeme i s praktickými lékaři, jinými centry duševního zdraví nebo službami sociální rehabilitace. Klademe velký důraz na provázání se složkami komunitní péče.

Ambulance ordinují v době od 8 do 16 hodin.

V současnosti ošetřujeme v rámci akutní ambulance pouze objednané pacienty.

Akutní příjem

Akutní příjem zajišťuje péči o pacienty přivezené jednotkami IZS s potřebou akutní či neodkladné psychiatrické péče. Zároveň ze stejných důvodů slouží k vyšetření pacientů doporučených jiným pracovištěm (urgentní příjmy nemocnic – zejména Nemocnice Hořovice – a dalšími psychiatrickými zařízeními).

Akutní ambulance

Slouží pro akutní vyšetření, základní krizový management a naplánování časné akutní péče (jak ambulantní, tak i stacionární a lůžkovou formou). Slouží rovněž jako možný kontakt v případě krize či akutních obtíží po primárním ošetření (momentálné z kapacitních důvodů tato ambulance slouží pouze pro objednané pacienty).

Dětská ambulance

Provoz dětské ambulance bude spuštěn nejdříve na přelomu roku 2024/2025.

V dětské ambulanci je cílem poskytovat akutní péče pro adolescenty ve věku 15 až 18 let. Ambulanci bude zajišťovat všeobecný psychiatr a psycholog. Hlavní náplní péče je pomoc v krizových situacích a při akutních psychických obtížích u této věkové skupiny.

Indikační ambulance

V rámci Indikační ambulance provádíme diagnostická vyšetření pro potřeby zařazení do specifických programů CDR (stacionárních, lůžkových či ambulantních).

Ambulance krizové péče

Ambulance poskytuje péči pacientům po jejich hospitalizaci a také osobám, které byly už u nás přijaty na vyšetření prostřednictvím objednávkového formuláře a vyšetření podstoupili.

Psycholog se zabývá diagnostickou a léčebnou činností (psychoterapie, krizová intervence), při níž nejčastěji využívá rozhovorů, psychodiagnostických testů a dotazníků. V léčebné činnosti využívá nejčastěji psychoterapeutický rozhovor, relaxační techniky či práci se sny. Jako další léčebné činnosti rovněž aplikuje metody relaxačních technik a práce se sny.

Potíže, se kterými lidé nejčastěji vyhledávají psychologa:

  • úzkost, deprese, smutek, stres
  • náročné či krizové mezilidské vztahy (partnerské, rodinné i pracovní)
  • těžké životní situace (nemoc, úmrtí blízkého člověka, ztráta zaměstnání a jiné)
  • traumatické události (šikana, zneužívání a další)
  • psychosomatické obtíže (například poruchy spánku, chronické bolesti, kožní obtíže)
  • důležité životní křižovatky a rozhodování
  • sebedůvěra a důvěra v okolí
  • osobnostní rozvoj a sebepoznání
  • klinicko-psychologická diagnostika

Psychoterapii, krizovou intervenci a klinicko-psychologické vyšetření může doporučit lékař, nebo se můžete objednávat sami bez doporučení. Pokud víte, že se na objednaný termín nemůžete dostavit, prosíme o jeho včasné zrušení. Vaše ohleduplnost umožní nabídnout uvolněné místo jinému pacientovi.

Momentálně v rámci psychologické ambulance ošetřujeme pouze objednané pacienty.

 Psycholog: Mgr. Pavla Uzlová, PhDr. Vladimíra Plzáková