prohlédnout si oddělení ×

Oddělení akutní péče

Při nejnáročnějších stavech mysli je potřeba co nejúčinnější a zároveň nejvstřícnější podpory. Právě z tohoto důvodů je akutní péče v Centru duševní rehabilitace jednou z hlavních priorit i proto, že například těžší neurotické stavy, kolísání nálad, akutní trauma, či psychotické stavy a bludy nemusí ambulantní léčba či krizová intervence vždy vyřešit.

Pocit bezpečí je přitom jedním ze základních pilířů, na kterých naše terapeutické metody stojí. V praxi to znamená, že v součinnosti s poskytováním co nejkvalitnější péče je při zvládání akutních potíží vždy na prvním místě ochrana zdraví pacienta a personálu. Upřednostňujeme přitom vlídný přístup založený na pozitivní motivaci. Restriktivní kroky volíme jen tehdy, pokud to už je nezbytně nutné.

Pacienti se navíc mohou spolehnout, že jim vždy bude k dispozici dostatek personálu, a budou stále vědět, na koho se v případě potřeby obrátit. Hlavním cílem pobytu na oddělení je přitom úzká spolupráce a co nejefektivnější využití schopností, kapacit a možností každého člověka se uzdravovat.

U nás jsou k dispozici pokoje s maximálním počtem dvou lůžek. Toto uspořádání vám zajistí dostatek pohodlí, klidu a soukromí, což je zásadním předpokladem pro výrazné snížení stresu. Zároveň nám to umožňuje lépe adaptovat péči na individuální požadavky každého pacienta. Tento přístup v důsledku efektivně napomáhá k rychlejšímu a účinnějšímu procesu zotavení.

 

Oddělení akutní péče C

Oddělení C je uzpůsobeno pro pacienty s nejtíživějšími příznaky duševního onemocnění, jako jsou například úzkostné, depresivní a psychotické poruchy. Pacienti jsou nicméně ve fázi léčby, kdy jsou už schopni se zapojit do intenzivního terapeutického programu.

Za strukturou celého terapeutického programu stojí přední český psychiatr prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc. Program je složen především ze skupinových psychoterapií a komplementárních terapií, mezi které patří muzikoterapie, arteterapie či dramaterapie. K dalším léčebným metodám se řadí pokročilé neurostimulační techniky, jako je transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS) a repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS).

Hlavní úlohou akutní péče na tomto oddělení je stabilizace duševního stavu pacientů a jejich resocializace včetně edukace ohledně dalšího léčebného postupu. Vždy se přitom snažíme každému pacientovi přizpůsobit léčebný plán tak, aby co nejlépe reflektoval specifika a závažnost jeho duševních problémů.

Ukázka terapeutického dne:

Den začíná dvacet minut po sedmé hodině. O dalších dvacet minut později, po ranní hygieně, se pacienti shromáždí na rozcvičku s příběhem, jež obvykle probíhá v příjemném prostředí vnitřního dvora Centra. Od osmi do třičtvrtě na devět je čas na snídani a výdej předepsané medikace. Poté probíhá komunitní setkání, kde se pacienti seznamují s psychoterapeutickou edukací a rovněž mají prostor k takzvané rovné komunikaci s personálem.

Dopolední část dne začíná už devátou hodinou a trvá až do dvanácti, kdy probíhají postupně vizity s ošetřujícím lékařem, pohybové nebo arteterapeutické aktivity. Poté se pacienti sejdou u oběda, s nímž je spojen výdej medikace.

První část odpoledne je zahájena individuálnímu programem, který startuje v půl jedné. O hodinu později pacienti odcházejí na skupinové terapie, jež končí v půl čtvrté. Posléze se mohou během dvouhodinového návštěvního bloku setkat se svými blízkými anebo se věnovat vlastnímu individuálnímu programu.

Podávání večeře a medikace o půl šesté značí přechod dne do jeho podvečerní fáze. Od třičtvrtě na osm běží dohromady dvouhodinový blok s relaxací, komunitním setkáním a klubem, aktivitou organizovanou pacienty, jež slouží k odreagování a stmelení kolektivu.

Patnáct minut před desátou hodinou probíhá výdej noční medikace. Noční klid začíná od desíti hodin, při kterém se všichni ukládají ke spánku, aby načerpali síly do dalšího dne.

Oddělení akutní péče D

Oddělení D pomáhá pacientům se závažnými duševními stavy, kde je kladen vysoký standard na bezpečnost péče. Slouží k léčbě nedokladných případů, jako jsou například akutní psychotické stavy, těžké depresivní obtíže, manické stavy, první fáze léčby závislosti na návykových látkách (provádíme detoxifikaci), stavy po sebevražedných pokusech a jiné naléhavé potíže.

Režim je přizpůsoben pacientovi tak, že se snažíme minimalizovat rizika jakéhokoliv nebezpečí. Terapeutický program zahrnuje i skupinové aktivity (komunita, skupinová terapie), avšak většina léčby je významnou měrou individuální.

Ukázka terapeutického dne:

Den začíná budíčkem dvacet minut po sedmé hodině. Po ranní hygieně se v osm hodin pacienti shromáždí na patnáctiminutovou rozcvičku s příběhem. Následuje snídaně s výdejem medikace. Od půl deváté do čtvrt na deset se pacientům věnuje lékař v rámci pravidelné vizity. Na to navazuje hodinové komunitní setkání.

Dopolední část dne začíná v půl jedenácté, kdy se až do dvanácti hodin pacienti věnují terapeutickým hrám a cvičením, jež probíhají na oddělení. Následuje oběd a výdej předepsané medikace.

Odpolední blok startuje od půl jedné, kdy probíhají hodinové individuální psychoterapie. Poté pokračuje taktéž hodinový individuální program, na který navazují terapeutické hry a cvičení na oddělení.

Podávání večeře a medikace o půl šesté značí přechod dne do jeho podvečerní fáze. Od třičtvrtě na osm běží dohromady dvouhodinový blok s relaxací, komunitním setkáním a klubem, aktivitou organizovanou pacienty, jež slouží k odreagování a stmelení kolektivu.

Patnáct minut před desátou hodinou probíhá výdej noční medikace. Noční klid začíná od desíti hodin, při kterém se všichni ukládají ke spánku, aby načerpali síly do dalšího dne.