Kvalita a bezpečí

ODDĚLENÍ KVALITY


Manažerka kvality                                                                     

Mgr. Jana Žolková
tel.: 311 745 275
e-mail: zolkova@nember.cz

Přímým nadřízeným je ředitelka Rehabilitační nemocnice Beroun, která kontroluje a hodnotí práci v oblastí řízení kvality, která je zahrnuta do strategického plánu a cílů nemocnice. Organizační zabezpečení řízení kvality a bezpečí poskytované péče koresponduje s organizační strukturou nemocnice tak, aby pokrývalo veškeré činnosti. Zaměstnanci jsou seznamováni s postupy v oblasti řízení kvality členy týmu pro kvalitu a svými vedoucími pracovníky.

Činnost managementu kvality organizačně zabezpečuje Tým kvality:

Politika kvality

Politika kvality napomáhá Rehabilitační nemocnici Beroun:

Akreditace

Jde o nástroj pro externí hodnocení kvality a bezpečí při poskytování zdravotních služeb. Komise posuzuje v jaké shodě s požadavky na zvyšování kvality péče a bezpečí zdravotnické zařízení postupuje. Jde o oficiální uznání (ověření-garanci) způsobilosti vykonávat zdravotní péči a služby za dodržení kvality. Nejde o vybavení, ale o kvalitu procesů. Národní akreditace se opírá o metodický návod Ministerstva zdravotnictví ČR, ale je dobrovolná.

Přihlášením k akreditaci se zdravotnické zařízení zavazuje ke zvyšování péče o pacienty, k zajištění bezpečného prostředí a snaze minimalizovat možná rizika pro pacienty a pro zaměstnance. Je to nástroj hodnocení a řízení kvality, které se provádí pomocí akreditačních standardů SAK (Spojené akreditační komise):


AKREDITAČNÍ STANDARDY SAK ČR:

 1. Rezortní bezpečnostní cíle
 2. Práva pacientů a jejich edukce
 3. Dostupnost a kontinuita péče
 4. Diagnostická péče
 5. Terapeutická péče
 6. Anesteziologická a chirurgická péče
 7. Objednávání, předepisování a podávání léků a léčiv
 8. Hygiena nemocničního prostředí a protiepidemická opatření
 9. Řízení a správa
 10. Řízení kvality a bezpečí
 11. Bezpečí prostředí
 12. Informace a komunikace
 13. Řízení lidských zdrojů

Akreditovaná nemocnice garantuje pacientovi bezpečnost a kvalitu péče kontinuálním sledováním, analýzou a zlepšováním kvalitativních ukazatelů všech oblastí provozu nemocnice. Tyto ukazatele jsou zahrnuty v akreditačních standardech a předpisech nemocnice pro všechny oblasti řízení a poskytování zdravotní péče.

Akreditační setření probíhá periodicky po 3 letech, kdy se musí nemocnice znovu ucházet o její udělení.

Rehabilitační nemocnice Beroun získala akreditaci SAK a externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb. na základě akreditačního šetření, které proběhlo konecem roku 2021.

Zobrazit/stáhnout certifikát
 

Resortní bezpečnostní cíle

V rámci přijetí k hospitalizaci Vám přijímající sestra připevní na zápěstí identifikační náramek. Slouží k bezpečné identifikaci, prevenci záměny před provedením jakýchkoli diagnostických či terapeutických výkonů a zajištění Vašeho bezpečí. Náramek je opatřen jménem, příjmením, datem narození a zkratkou oddělení, na které jste byl/a přijat/a.

1. Bezpečná identifikace pacientů

Správnost hospitalizovaného pacienta ověřujeme dotazem na jméno, kontrolou identifikačního náramku a zdravotnické dokumentace.

Správnost pacienta v ambulantním provozu ověřujeme dotazem na jméno a datum narození a kontrolou průkazu pojištěnce (pasu, průkazu totožnosti apod.).

2. Bezpečnost při používání léčiv s vyšší mírou rizika

Léčiva s vyšší mírou rizika (návykové látky, inzulíny, neředěné hepariny koncentrované elektrolyty - KCL) jsou skladována odděleně od běžně užívaných léčiv. Důvodem je zabránění nesprávného podání či zneužití léčiva.

3. Prevence záměny pacienta, výkonu, strany

Je používán jednotný postup pro zajištění provedení správného výkonu, u správného pacienta, ve správné lokalizaci včetně výkonů prováděných mimo operační sály např. punkce. Používá se standardizovaný způsob a zajištěna účast pacienta (pokud je to vzhledem ke zdravotnímu stavu možné) na označení místa operačního výkonu. Rovněž je zavedena a dokumentuje se bezpečnostní procedura bezprostředně před zahájením operačního výkonu, jejímž cílem je ověření správnosti pacienta, výkonu, operačního pole, implantátů, nástrojů a prostředků ke znecitlivění. Způsob ověření realizace a účinnosti je zajišťován vnitřními audity nemocnice.

4. Prevence pádů pacientů

Pády jsou nejčastější nežádoucí událostí hospitalizovaných pacientů a cílem nemocnice je minimalizovat jejich počet. V rámci vstupního vyšetření prováděného sestrou, je u všech hospitalizovaných pacientů prováděno hodnocení rizika pádu. Pacienti se zjištěným rizikem pádu jsou poučeni o bezpečném pohybovém režimu a prevenci pádu.

5. Optimální postupy hygieny rukou při poskytování zdravotní péče

Řádná hygiena rukou při poskytování zdravotní péče snižuje rizika vzniku nemocničních infekcí a zabraňuje jejich šíření. Na odděleních a v ambulantních provozech umístěné dávkovače s dezinfekčními prostředky jsou k dispozici personálu, pacientům a všem civilním osobám, které dané oddělení navštíví. Jejich používáním chráníte sebe i své blízké.

6. Bezpečná komunikace

V nemocnici je stanoven jednotný postup pro ústní a telefonickou komunikaci při ordinování léčiv, hlášení kritických hodnot vyšetření. Rovněž je nastaven standardní způsob podávání telefonických informací o zdravotním stavu pacienta příbuzným a blízkým pacientů.

7. Bezpečné předávání pacientů

Zajišťují zaměstnanci Rehabilitační nemocnice Beroun, kteří mají pro tuto činnost stanovené kompetence. Jednotný systém je stanoven směrnicí nemocnice.

8. Prevence vzniku proleženin/dekubitů u hospitalizovaných pacientů

Nemocnice má nastaven systém vstupního hodnocení rizika vzniku dekubitů, prevenci vzniku dekubitů u hospitalizovaných pacientů a postup v případě, že k rozvoji dekubitů dojde. Nemocnice má nastavenu elektronickou evidenci a vyhodnocování dekubitů.

 

Základní desatero bezpečné péče

Jak se vyhnout pádu

Podpora zdraví v RNB

Prevence výskytu dekubitů