Podmínky objednaní

REHABILITAČNÍ NEMOCNICE BEROUN

Jessenia, a.s. Rehabilitační nemocnice Beroun, Prof. Veselého 493, 266 01 Beroun, tel.: +420 311 745 111, fax: +420 311 623 926, e-mail: sekr@nemocnice-beroun.cz, www.nemocnice-beroun.cz.

Společnost Jessenia, a.s. (dále jen "Provozovatel") se zavazuje, že informace, které o sobě uživatel při vytvoření svého uživatelského účtu uvede, neposkytne žádné třetí osobě s výjimkou případů daných zákonem. V případě, že tyto informace budou mít charakter osobních údajů, bude s nimi nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů").

Uživatel tímto ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů souhlasí s tím, aby provozovatel zpracovával jím poskytnuté osobní údaje, za účelem poskytování služeb, které provozovatel poskytuje prostřednictvím jím provozovaných internetových stránek, a pro účely výkonu činnosti provozovatele jako poskytovatele zdravotních služeb. Osobní údaje budou zpracovávány elektronickými prostředky a v rozsahu, který odpovídá účelům stanoveným v předchozí větě.

Uživatel souhlasí s tím, že jím poskytnuté osobní údaje budou vedeny v databázi provozovatele jako správce osobních údajů.

Přístup subjektu k informacím dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů:

 1. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.
 2. Obsahem informace je vždy sdělení o:
  1. účelu zpracování osobních údajů,
  2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
  3. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
  4. příjemci, případně kategoriích příjemců.
 3. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 4. Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 zákona o ochraně osobních údajů, může za správce plnit zpracovatel.

Ochrana práv subjektů údajů § 21 zákon o ochraně osobních údajů:

 1. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požádat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 2. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
 3. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádost subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 4. Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 5. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.
 6. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem o ochraně osobních údajů u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
 7. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Uživatel potvrzuje, že se seznámil s informací provozovatele o právu požádat provozovatele o informace o zpracování osobních údajů i citlivých údajů dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů a o povinnosti provozovatele dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Uživatel má právo požadovat aktualizaci zpracovávaných osobních údajů.

Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlasí s tím, aby mu provozovatel zasílal e-maily s informacemi o službách provozovatele či produktech třetích osob.

Tímto poskytnutý souhlas je udělen na dobu neurčitou a uživatel je oprávněn jej kdykoliv odvolat.

Jessenia, a.s.,
Okruhová 1135/44,
155 00 Praha 5,
IČO: 267 52 051,
DIČ: CZ 699 004 146,
tel.: +420 251 627 500 - 2, 3
fax: +420 251 627 501
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 13621