O nás

Projekt Centra duševní rehabilitace (CDR) v Berouně je unikátní nejen v České republice, ale i v kontextu celé Evropy. Je výrazem dlouhodobé snahy majitele skupiny AKESO, Sotiriose Zavalianise, zajistit komplexní péči v důstojném prostředí při využití nejmodernějších postupů a znalostí. Důležité je zachování komfortu, na který jsou lidé zvyklí v našich zařízeních.

Cílem projektu je naplnit hlavní vizi skupiny AKESO, tedy zaměření nejen na zdraví, ale zároveň i na lidský přístup a vstřícnost. To je v péči o duševní zdraví naprosto klíčové. Výjimečnost konceptu umožnila získat přední české odborníky, garanty vysoké kvality samotné péče o naše pacienty a její dlouhodobý rozvoj.

Centrum duševní rehabilitace je součástí Rehabilitační nemocnice Beroun, která patří k nejlépe vybaveným pracovištím svého typu v České republice. Disponuje týmem vysoce kvalifikovaných zdravotnických pracovníků, který si zakládá na profesionalitě a na vstřícném přístupu. Rehabilitační nemocnice Beroun poskytuje kvalitní zdravotní a léčebnou péči hospitalizovaným i ambulantním pacientům. Pro ně jsou k dispozici nadstandardně vybavené pokoje, moderní Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče, Oddělení následné péče, Artroskopické centrum a Rehabilitační centrum MUDr. Jana Calty.

Komplexní péče o duševní zdraví

Centrum duševní rehabilitace je připraveno tak, aby se stalo referenčním pracovištěm péče o duševní zdraví ve střední Evropě. Cílem je vybudovat excelentní síť regionálních služeb, která poskytuje komplexní péči o lidi žijící s duševním onemocněním či s rizikem rozvoje duševní nemoci. Budeme poskytovat i služby nadregionálního významu v podobě psychoterapeutických programů pro pacienty, kteří nemají dostupné odpovídající specializované služby. Do komplexu připravovaných služeb patří rovněž nástroje telemedicíny.

Doba výstavby: 2018 - 2023

Rozpočet: 1,2 mld. Kč

 
 

Excelence v poskytování služeb v praxi znamená:

 • koordinovaný, efektivní a humanisticky orientovaný přístup
 • proaktivitu směrem k pacientům
 • dostupné a stratifikované psychoterapeutické služby
 • důraz na kontinuitu péče, provázanost akutní péče s navazujícími službami
 • multidisciplinární přístup
 • praxi orientovanou na zotavení

Dispozice Centra duševní rehabilitace:

 • 2 stanice akutní péče
 • 8 apartmánů
 • 3 stanice specializované psychoterapeutické péče
 • ambulance pro specializované služby v oblasti duševního zdraví vč. adolescentů a práce s rodinou
 • 3 denní stacionáře a prostory pro multidisciplinární plánování s komunitními službami
 • terapie virtuální realitou, fototerapie, muzikoterapie, dramaterapie, nutriční terapie a její praktický nácvik
 • moderní zázemí pro další terapeutické a aktivizační služby

Zázemí podporující péči o duševní zdraví

Centrum poskytne pacientům maximální komfort v podobě nadstandardně vybavených jednolůžkových a dvojlůžkových pokojů. Pacienti budou moci přímo v budově využít bazén, multifunkční kulturní a konferenční sál, arteterapie, kinezioterapie a další podpůrně terapeutické aktivity. Zcela unikátní využití osvětlení respektujícího cirkadiánní rytmus výrazně zefektivňuje používané léčebné intervence. 

Inovativní přístup k léčbě

Péče v Centru a jednotlivé programy budou založeny na vysoce odborné erudici zdravotníků zahrnujících nejnovější poznatky v léčbě psychických poruch. Nad rámec péče poskytované v Centru a práci mobilních týmů nabídneme distanční programy zaměřené na svépomoc pacientům a jejich rodinám. Nedílnou součástí distanční komunikace bude rovněž psychoedukace a psychoterapie.

Digitalizovaná terapeutická péče dostupná všem

Mindwell je digitální terapeutická platforma založená na kognitivně-behaviorální terapii (KBT). Jeho hlavním cílem je zvýšení dostupnosti kvalitní péče o duševní zdraví všem, kteří ji potřebují. Je koncipován jako nástroj pro zvládání mírných až středně závažných duševních potíží a pomáhá jim předcházet. KBT je vědecky ověřený přístup k terapii a jeho digitální podoba je dle studií srovnatelná s terapií probíhající tváří v tvář. Mindwell obsahuje jednotlivé e-programy pro řešení deprese, obav, úzkosti, nadmíře stresu a syndromu vyhoření. Tvůrcem obsahu e-programů a odborným garantem projektu je prof. MUDr. Ján Praško, CSc. s týmem odborníků.

Jednotlivé e-programy obsahují 12 modulů, každý modul odpovídá jednomu fyzickému sezení s terapeutem. V každém modulu nalezne klient teoretické lekce, příběhy, videa, příklady a praktická cvičení zaměřená na zlepšení jeho psychického stavu. Po celou dobu trvání e-programu klienta provází jeho osobní terapeut, který mu dává zpětnou vazbu a vyhodnocuje jeho pokroky. Klient absolvuje teoretická a praktická cvičení, která mu pomáhají rozpoznat jeho nezdravé návyky v myšlení. Klient následně pomocí opakování, učení a tréninku mění své návyky ve zdravější. To se odrazí ve změně jeho chování v podobě lepšího zvládání různých zátěžových situací.

Mindwell je moderní, uživatelsky přívětivá digitální platforma, která pomocí vědecky ověřených psychologických postupů pomáhá myslet, chovat a cítit se lépe. Více se dozvíte na: https://mindwell.cz/.

Monitor počítače s ukázkou platformy Mindwell

Ohlédněte se s námi za slavnostním otevřením Centra duševní rehabilitace